Nguyễn Phương Lịch

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Phương Lịch