09:36 | 04/04/2024

THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ TRƯỜNG TRUNG CẤP MÚA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 28.11.2023
Tại Trường Đại Học Văn Hoá TP.HCM đã diễn ra chương trình ký kết "THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ TRƯỜNG TRUNG CẤP MÚA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH"
Đại diện Trường ĐHVH có TS.Trịnh Đăng Khoa - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường.
Đại diện Trường TC Múa có NSUT.Lương Xuân Thành - Hiệu trưởng
*Nội dung hợp tác
1. Liên kết đào tạo dài hạn và ngắn hạn trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai bên;
2. Trao đổi nguồn lực giảng viên, chuyên gia giữa hai bên; trao đổi nguồn lực người học;
3. Trao đổi dữ liệu, tài liệu nghiên cứu, xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu; phối hợp hỗ trợ các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;
4. Phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế;
5. Hợp tác xây dựng các nhóm nghiên cứu và tìm kiếm nguồn ngân sách phục vụ lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại các địa phương, đơn vị;
6. Hợp tác, chia sẻ thông tin phục vụ hoạt động đánh giá chất lượng trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng;
7. Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, hoạt động triển khai tự đánh giá và phục vụ đánh giá ngoài chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; hợp tác trong khảo sát, đối sánh chương trình đào tạo; chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động kiểm tra và đánh giá, hoạt động khảo sát các bên liên quan.
8. Các hoạt động khác
Hai bên có trách nhiệm kết nối mối quan hệ với các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên;
Hai bên phối hợp với nhau trong hoạt động truyền thông nhằm nâng cao vai trò của hai cơ sở đào tạo đối với xã hội.